FUNUUNA Ykn DHIIGUU FUNYAANII ( Nasal Bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA?

FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA? YEROO BAAY’EE MALIRRAA KA’AA? – – DR GURMEESSAA Funyaan keenya quba gudaa fi quba elemtuu...

DHUKKUBA ONNEE (HEART DISEASE) – Dr.Gurmeessaa

Mallattoon isaa innii jalqabaa dhukkubbii qomaa ykn laphee gama bitaa kan akka ba’aan wayii namatti fe’ameetti namatti dhaga’amu dha. Dhukkubbiin kun qoma irraa ka’ee gara mormaa, irree (saggoo gama bitaa) fi dudduubaatti illee deemuu danda’a.

Dubbifamuu qabu!

FOOLII BADAA MIILLAA ITTISUUN NI DANDA’AMA – Dr Gurmeessaa

****Fayyaan faaya**** 1. Erga miilla dhiqannee booda miila keenya kafanaan haxaawuu qabna. Kun seelotaa gogaa irratti dudu’anii hafan baakteeriyaa keessummessan waan balleessuuf 2. Miilla keenya shayiidhaan (tea) dhiqachuu...
17,342FansLike
1,783FollowersFollow
14,000SubscribersSubscribe

Yaadota Hedduu kennaman

Dhiphachuu – Stress – Dr Daawitiin

Dhiphuun miira yeroo baayyee nama mudatuu fi yoo madaala isaa eeggate(yeroo gabaabaa fi haala keessa jiran wajjin wal kan gitu) ta’e bu’a qabeessa .fkn...

HIRRIBAAN DEEMUU [sleep walking] – Dr.Daawwit

Hirriba keessa deemuun keessumattuu ijoolllee umriin ganna 3 -7 keessatti beekamaadha. Namootni haga 15% ta'an rakkoo hirribaa dammaqanii, ija banatanii oljedhanii taa'uun deebi'anii rafuu haga...

Walqunnamtii Saalatti Gammaduu dadhabuu – Dr Gurmeessaa

****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF**** Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. (Female Orgasm Dysfunction) Dubartiin tokko rakkoo armaan olii kana qabdi jechuudhaaf: Walqunnaamtii saalaa abbaa manaa ishee waliin raawwattutti...

DHUKKUBA BUSAA(Malaria) – Gorsa Ogeeyyii Fayyaa

Dhukkubni busaa dhibee yaalan fayyuu dandahamu waan taheef! Osoo dhukkubichi hin hammaatiin mana yaalatti qoratamuun qoricha ogeessi fayyaa kennu seeran fayyadamuun fayyaa keenya deebifachuu ni dandeenya.

DHUKKUBA ONNEE (HEART DISEASE) – Dr.Gurmeessaa

Mallattoon isaa innii jalqabaa dhukkubbii qomaa ykn laphee gama bitaa kan akka ba’aan wayii namatti fe’ameetti namatti dhaga’amu dha. Dhukkubbiin kun qoma irraa ka’ee gara mormaa, irree (saggoo gama bitaa) fi dudduubaatti illee deemuu danda’a.

DHUKKUBA SAREE MARAATUU !!!

Dhukkubni kun kan vaayirasiidhaan dhufu yeroo ta'u, irra caalaan saree maraatteen yeroo ciniinaman kan gorora saree sana keessaan gara namaatti darbudha!

የኩላሊት ጠጠርን በ10 ቀናት ውስጥ ለማስወገድ

በአሁኑ ሰዓት የኩላሊት ጠጠር በጣም በብዙዎች ዘንድ የሚከሰት ችግር ሆኗል፡፡ ጠጠሩ የሚፈጠረው በሚኒራሎች እና...

FOOLII AFAANII BADAA (BAD ORAL ODOURS) – FURMAANNI ISAA...

FURMAANNI ISAA MAALII ? FOOLII AFAANII BADAA (BAD ORAL ODOURS) Inni jalqabaa ilkaan keenya akkamitti...

FOOLII BADAA MIILLAA ITTISUUN NI DANDA’AMA – Dr Gurmeessaa

****Fayyaan faaya**** 1. Erga miilla dhiqannee booda miila keenya kafanaan haxaawuu qabna. Kun seelotaa gogaa irratti dudu’anii hafan baakteeriyaa keessummessan waan balleessuuf 2. Miilla keenya shayiidhaan (tea) dhiqachuu...

NAMOOTA HIRRIBNI DIDEEF – Dr Gurmeessaa

Jimaatan gabaa ba'aa silaa nan galaaf mitii Cinaachan lafaan ga'aa silaa nan raafaaf miti **** Jedhe**** weellisaa________ NAMOOTA HIRRIBNI DIDEEF 1. Sa’atii walfakkaataatti gara siree ba’aa 2. Ciisuu keessaniin...

TAAYIFOODI – Typhoid (Enteric) Fever – Dr Nuredin Luke

Taayifoodiin baakteriyoota "Salmonella Typhi"/"Salmonella Paratyphi" jedhamuun dhufa. Dhukkubni kun biyyoota guddataa jiran keessatti bal'innaan kan mul'atu fi cinqaa ta'uyyuu, biyyoota guddatan keessatti hedduu hin...
error: Content is protected !!